Zásady aplikácie > Technické izolácie

Konštrukčné zásady

Izolácia sa pripevňuje k potrubiu najčastejšie nerezovými páskami, resp. v kombinácii s pripevnenými tŕňmi. Najlepšie je samozrejme izoláciu montovať v dvoch i viacerých vrstvách na požadovanú celkovú hrúbku. Tento spôsob je výhodný hlavne pri izolácii zariadení s teplotami nad 500 °C, kde by každá vrstva mala mať inú objemovú hmotnosť. Materiál s vyššou objemovou hmotnosťou vždy susedí s povrchom, pretože materiály s vyššou objemovou hmotnosťou izolujú pri vysokých teplotách podstatne lepšie ako materiály s nižšou objemovou hmotnosťou. Izolovanie pri nízkych teplotách si nevyžaduje používať materiál s vyššou objemovou hmotnosťou. Je vhodné, aby spoje jednotlivých vrstiev boli posunuté, čím sa zabezpečí rovnomernosť uloženej izolácie. Izolácie je potrebné vždy chrániť pred poveternostnými vplyvmi a montovať ich len v suchom stave.

Je veľmi dôležité, aby povrch potrubí a zariadení bol vhodne upravený, platí to hlavne pre už existujúce rozvody a zariadenia. Povrchy z neupravených ocelí sa musia obrúsiť od nečistoty a hrdze, pričom mastnotu odstránime pomocou saponátov alebo rozpúšťadiel. Samostatnú kapitolu tvoria povrchy z antikorovej ocele, ktoré je možné čistiť kefami len z antikorovej ocele, pričom nečistoty sa nesmú odstraňovať rozpúšťadlami alebo saponátmi, ktoré obsahujú chloridy.

Pri oplášťovaní musíme zamedziť kontaktu kovov, ktoré môžu spôsobiť galvanickú koróziu a na základe toho musí byť materiál samorezných skrutiek alebo nitov totožný s materiálom plášťa. Pri prevádzkových teplotách vyšších ako 600 °C nie je vhodné používať hliníkové oplechovanie.

Odporúčané hrúbky plechov na opláštenie

  Pozinkovaný plech Hliníkový plech
Na prírubové skrine a kryty ventilov 1,0 mm 1,0 mm
Na potrubie s vonkajším o: 100 mm a menším 0,4 mm 0,6 mm
100 mm až 200 mm 0,5 mm 0,8 mm
200 mm až 400 mm 0,6 mm 1,0 mm
400 mm až 600 mm 0,8 mm 1,0 mm
väčším ako 600 mm 1,0 mm 1,0 mm

Všeobecný postup zatepľovania:

  • návrh správneho typu a hrúbky izolácie
  • izolované povrchy musia byť čisté a suché
  • medzi izolovanými potrubiami musí byť dostatočný voľný priestor na montáž
  • ventily by mali byť umiestnené tak, aby ich bolo možné obsluhovať bez státia na izolovanom potrubí
  • vretená ventilov by nemali byť inštalované smerom nahor, aby nedochádzalo k prenikaniu vody do izolačného materiálu
  • tepelnú izoláciu uložiť súvislo bez tepelných mostov
  • zamedziť poškodeniu izolácií a opláštenia

Potrubie nadzemné - NOBASIL Skruž
Tento typ izolácie je určený na potrubné rozvody budov alebo technických zariadení v interiéri, ktorých vonkajší priemer je menší ako maximálny vnútorný priemer skruže.

Pri exteriérovom použití je potrebné chrániť výrobok samostatným obalovým materiálom (plast, plech, obmurovka a iné). Skruž môže byť vyrobená v prípade požiadavky bez povrchovej úpravy alebo s povrchovou AL fóliou bez presahu a s presahom pre možnosť prekrytia pozdĺžneho spoja samolepiacou páskou.

Skruž sa na začiatku montáže roztvorí na pozdĺžnom zámkovom spoji a osadí sa na potrubie. Zámkový spoj výrobkov s povrchovou úpravou - AL fóliou po osadení na potrubie spájame samolepiacou vrstvou, ktorá je na presahu fólie stiahnutím ochrannej pásky na lepiacom povrchu. Po stiahnutí rýchlo a pod miestnym tlakom prilepíme presahovú vrstvu fólie cez zámkový spoj. Samolepiaca vrstva sa má aplikovať pri teplote min. +10 °C.

Je dôležité, aby boli povrchy zlepovaných materiálov čisté a suché. Jednotlivé skruže sa k sebe dotláčajú na doraz a v styku prelepujú hliníkovou samolepiacou páskou šírky min. 50 mm. Túto pásku je možné použiť aj v prípade pozdĺžneho zámkového spoja, ak bol samolepiaci styk počas montáže znečistený. Správne osadenie a uzavretie spojov závisí od správne zvoleného vnútorného priemeru skruže pre konkrétne potrubie. Je nevyhnutné, aby sa pozdĺžny zámkový spoj po nasadení na potrubie dokonale uzavrel.

V prípade montáže skruží bez povrchovej úpravy je potrebné, aby sa po osadení na potrubie stiahli pozinkovanou páskou a následne prekryli plechovým alebo plastovým obalom. Takéto úpravy musia byť pre všetky vonkajšie, nechránené potrubné rozvody.
Skruže sa dajú ľahko rezať nožom alebo píliť. Skracovanie alebo tvarovanie skruží sa realizuje priamo na mieste montáže. Vhodným nástrojom je zubatý nôž NOBASIL, ktorý ľahko rozreže aj hliníkovú fóliu so sieťkou. Pri vytváraní rôznych tvarov (kolená, segmenty, T kusy) sa používa rezacia šablóna s možnosťou nastavenia rôznych uhlov rezu.

Pri väčších priemeroch potrubia sa dá podľa presnej šablóny vyrobiť skruž z častí – segmentov, ktoré sa nasadia na potrubie a zámky sa prelepia Al fóliou. Môže ísť o dvojsegmentové i trojsegmentové skruže.

Potrubie podzemné
Pri ukladaní potrubia pod povrch terénu nám vzniká jeden dôležitý problém, ktorý sa týka vlhkosti, pretože tá je súčasťou pôdy. Poznáme celkovo dva druhy uloženia potrubia do zeme. Prvým je aplikácia priamo do zeme, pričom ak tu chceme použiť minerálnu izoláciu, treba celé zaizolované potrubie vložiť do plastového potrubia, ktoré ochráni izoláciu pred vlhkosťou.

Druhým lepším variantom je uloženie izolácie do kanálovej konštrukcie, ktorá má hranatý prierez a býva odvetraná. K výhodám tohto typu patrí jednoduchá a lacná kontrola izolovaného potrubia a samozrejme jednoduchý prístup pri údržbe.

Zásady montovania izolácie sú totožné s prípadom, keď sa potrubie nachádza nad terénom.

Nádrže a zakrivené plochy
Najvhodnejšími materiálmi na tento typ povrchu sú lamelové pásy - NOBASIL LSP alebo rohože na drôtenom pletive - NOBASIL R-PPD. Po odrezaní vhodnej montážnej dĺžky rohože, sa aplikuje na povrch. Okraje jednotlivých kusov rohoží musia byť natesno, aby nevznikali otvorené škáry. Každých 30 cm je potrebné rohož utiahnuť páskou o šírke min. 10 mm, aby držala na povrchu. Takto je nutné postupovať i v tom prípade, ak sa na povrchu podkladu nachádzajú navarené tŕne. Rozptyl tŕňov závisí od teploty kvapaliny a predpokladaného mechanického zaťaženia. Minimálny počet tŕňov je 4/m2.

Rohože na drôtenom pletive musia byť spojené vodorovným spojom pomocou drôtu s priemerom min. 0,7 mm. V prípade viacvrstvovej izolácie je potrebné striedať spoje jednotlivých vrstiev, aby nevznikli tepelné mosty.
Ak izolujeme plochu s nižšou teplotou ako je okolie, môže dochádzať ku kondenzácii vlhkosti v izolácii. Vtedy je nutné položiť pod opláštenie na izoláciu parotesnú zábranu.

Opláštenie sa montuje postupne spôsobom zospodu smerom nahor, aby sme dosiahli efekt skladanej krytiny, ktoré umožní kvalitné odvodnenie. Typ opláštenia môže byť plochý alebo tvarovaný, pričom hrúbka sa pohybuje od 0,8 až po 1,4 mm. Minimálne prekrytie je 40 mm alebo šírka jednej vlny. Tvar a typ opláštenia závisí hlavne od teploty kvapaliny a hrúbky izolácie.

Kotly
Pri prevádzke kotlov dochádza k najväčšiemu namáhaniu izolačných materiálov, pretože steny kotlov bývajú často vystavené pôsobeniu vysokých teplôt (500 až 600 °C). I preto sa najčastejšie na izoláciu týchto technologických zariadení používajú rohože na drôtenom pletive - NOBASIL R-PPD.

Je veľmi dôležité aplikovať izoláciu vo viacerých vrstvách z dôvodu eliminácie tepelných mostov a teplotného namáhania. Na izoláciu zariadení sa použijú vrstvy s rôznymi objemovými hmotnosťami, pričom materiál s vyššou objemovou hmotnosťou susedí s horúcim povrchom. Dôvodom je, že materiály s vyššou objemovou hmotnosťou izolujú pri vysokých teplotách lepšie ako materiály s nižšou. Hrúbka prvej vrstvy by mala byť zvolená tak, aby teplota drôteného pletiva neprekračovala 350 °C.

Rohože sa upevňujú na kotly oceľovými páskami alebo navarovacími tŕňmi, prípadne ich vzájomnou kombináciou.

Vzduchotechnické potrubia
Tento druh technologických zariadení a rozvodov sa dostáva do popredia najmä v poslednom období. Ide hlavne o vykurovacie, vetracie a klimatizačné zariadenia. Izolácia NOBASIL plní na vzduchotechnických potrubiach funkciu tepelnej, protipožiarnej i zvukovej izolácie. Na tepelnú a zvukovú izoláciu vzduchotechniky sa používajú predovšetkým lamelové pásy NOBASIL LSP a dosky NOBASIL MPN, MPE a MPS kašírované hliníkom.

Pri prechode vzduchotechnických potrubí chladnými miestnosťami musia byť izolované na vonkajšej strane, aby v nich nemohlo dochádzať ku kondenzácii. Stena kanála v tomto prípade pôsobí ako parotesná zábrana.

Rohože a dosky sa kotvia na vzduchotechnické potrubia pomocou lepiacich alebo navarovacích tŕňov z ocele alebo hliníka. Počet tŕňov je 6 až 10 na 1 m2. Medzi jednotlivými doskami by nemali vznikať žiadne medzery. Spoje dosiek a rohoží sa z estetických dôvodov prelepujú samolepiacimi Al páskami. Všetky spoje by mali byť tupé a utesnené samolepiacou páskou.

Vo výnimočných prípadoch sa na izoláciu môže montovať i opláštenie.

Najčastejšie chyby pri realizácii

Tepelná izolácia býva najčastejšie poddimenzovaná v celkovej hrúbke a vtedy dochádza k energetickým stratám. Dosť často sa objavujúca chyba je použitie nevhodného typu izolácie v závislosti od teploty použitia, ktorá ale nie je ovplyvnená minerálnou vlnou. Materiál, na ktorom je minerálna vlna nakašírovaná má určitú teplotu použitia a tú je potrebné rešpektovať, aby nevznikali zbytočné komplikácie.

Izolácia musí byť vždy zabudovaná natesno, aby nevznikali zbytočné tepelné mosty. Je taktiež potrebné dokonale zabezpečiť mechanické ukotvenie izolácie, aby sa vplyvom času izolácia nezosunula z potrubia.

Opláštenie je veľmi dôležité hlavne v exteriéri, kedy musí izoláciu chrániť hlavne pred klimatickými podmienkami. Až sekundárne je potrebné chrániť izoláciu pred mechanickým poškodením. Opláštenie taktiež musí zabezpečiť plynulé a prirodzené odvedenie vody, aby dažďová voda nezostávala na povrchu potrubia.

Pri použití viacerých druhov materiálov sa na opláštení môže prejaviť galvanická korózia, ktorá spôsobí poškodenie vrstvy a celkovú nefunkčnosť opláštenia.
Zatepľujte s nami a vyhrajte štvorkolku E-SHOP Pravidlá súťaže