Zásady aplikácie > Šikmé strechy

Konštrukčné zásady

Z konštrukčného, ale aj cenového hľadiska nie je vhodné používať výrobky s väčšou objemovou hmotnosťou, ako sú doporučené. Je dôležité dodržať aj typy doporučených výrobkov.

Na zatepľovanie šikmých striech sa používajú hlavne dva systémy: s odvetranou vzduchovou medzerou a bez vzduchovej medzery. V našich klimatických podmienkach sa odporúčajú odvetrané strechy, lebo pri tomto systéme sa intenzívnejšie odvetráva kondenzát vznikajúci v strešnom plášti.

Izolácia sa najčastejšie ukladá medzi krokvy, prípadne na ich vnútornú alebo vonkajšiu stranu do pomocných roštov.

Bez vzduchovej medzery S prevetrávanou vzduchovou medzerou

Dosky NOBASIL možno jednoducho vkladať a miernym stlačením natesno osadiť medzi nosné prvky krovu alebo roštu. Potrebnú hrúbku izolácie môžeme vytvoriť aj z viacerých vrstiev s vystriedaním spár, kvôli zamedzeniu vzniku tepelných mostov. Izolácie je potrebné vždy chrániť pred poveternostnými vplyvmi a ukladať ich len v suchom stave.

Nevyhnutnou súčasťou izolácie šikmých striech sú parozábranové fólie. V dôsledku fungujúcej parozábrany, para nemôže preniknúť do konštrukcie, čím nemôže dôjsť k následnej kondenzácii pár v tepelnej izolácii.

Všeobecný postup zatepľovania:
  • návrh správneho typu a hrúbky izolácie
  • v prípade prevetrávanej vzduchovej medzery zabezpečiť prúdenie vzduchu ako je znázornené v detailoch
  • tepelnú izoláciu uložiť súvislo bez tepelných mostov, najlepšie s preložením
  • dodržať tesné uloženie izolácie v prípade zatepľovania medzi krokvami
  • použiť ochranné fólie – parozábranovú a difúznu fóliu
  • pri zatepľovaní bez vzduchovej medzery nad tepelnou izoláciou použiť extrémne difúznu fóliu
  • dbať na to, aby sa nepoškodili ochranné fólie a samotné izolačné materiály
Zateplenie s uložením tepelnoizolačných dosiek medzi krokvy
Zatepľovanie šikmých striech týmto postupom sa robí tam, kde je krokva dostatočne vysoká, aby izolácia dosiahla požadovanú hrúbku, nerieši však problematiku tepelných mostov v miestach drevených krokiev. Tepelné mosty znižujú celkovú hodnotu tepelného odporu konštrukcie a zvyšujú tepelné straty. Pri tomto spôsobe je na dosiahnutie potrebného tepelného odporu nevyhnutné väčšinou využiť celú výšku krokiev a potom chýba priestor na vytvorenie vzduchovej medzery medzi povrchom izolácie a poistnou hydroizoláciou (difúznou fóliou). V prípade, že nie je dostatok priestoru na vytvorenie tejto medzery a poistná hydroizolácia je priamo položená na izoláciu tepelnú, dochádza k zvýšenému vlhkostnému namáhaniu krokiev a je potrebné použiť difúznu fóliu, ktorá umožňuje uloženie priamo na izolant (vysokodifúzna fólia - membrána). Parozábranová fólia sa upevňuje pod tepelnú izoláciu na krokvy a finálnou vrstvou je obklad.

1. Strešná krytina
2. Vodorovné latovanie
3. Kontralaty (latovanie v spáde strechy)
4. Vonkajšia odvetraná vzduchová medzera
5. Difúzno – priepustná fólia
6. Vnútorná odvetraná vzduchová medzera
7. Tepelná izolácia NOBASIL
8. Vnútorný obklad
9. Parozábrana – nepriepustná fólia,
10. Nosný rošt vnútorného obkladu
11.Krokva
Zateplenie medzi krokvami  

Zateplenie s uložením tepelnoizolačných dosiek medzi krokvy a do prídavného roštu od interiéru
Výhodnejší spôsob zatepľovania šikmých striech rieši problematiku tepelných mostov v miestach krokiev aplikáciou prídavného dreveného alebo oceľového roštu. Drevo má štyrikrát väčšiu tepelnú vodivosť ako minerálna vlna. Systém umožňuje dosiahnuť potrebnú hodnotu tepelného odporu konštrukcie aj pri nedostatočnej výške krokiev. Zároveň je možné vždy vytvoriť vzduchovú medzeru medzi difúznou fóliou a tepelnou izoláciou. Táto medzera priaznivo ovplyvní aj vlhkostné zaťaženie krokiev. Tepelná izolácia sa vkladá v prvej fáze medzi krokvy, na ktoré sa potom upevní rošt a doňho sa potom vloží druhá vrstva tepelnej izolácie. Na koniec nasleduje parozábranová fólia a obklad.

1. Strešná krytina
2. Vodorovné latovanie
3. Kontralaty (latovanie v spáde strechy)
4. Vonkajšia odvetraná vzduchová medzera
5. Difúzno – priepustná fólia
6. Vnútorná odvetraná vzduchová medzera
7. Tepelná izolácia NOBASIL
8. Vnútorný obklad
9. Parozábrana – nepriepustná fólia,
10. Nosný rošt vnútorného obkladu
11.Krokva
Medzi krokvami aj cez krokvy  

Zateplenie s uložením tepelnoizolačných dosiek medzi krokvy a do prídavného roštu od exteriéru
Pri tomto spôsobe je možné uložiť tepelnú izoláciu v celej hrúbke nad krokvy, alebo hrúbku vyskladať z dvoch vrstiev a to nad a medzi krokvy. Celá nosná konštrukcia krovu však pri oboch spôsoboch leží minimálne pod časťou tepelnej izolácie, a preto nedochádza k tepelným stratám cez drevenú konštrukciu a nezmenšuje sa ani vnútorný priestor podkrovia. Ďalšími výhodami sú lepšia zvuková izolácia, ochrana nosnej konštrukcie strechy pred poveternostnými vplyvmi (nosná konštrukcia krovu je celá v interiéri – v konštantnej teplote a vlhkosti) a ochrana pred požiarom.

Podkladovú vrstvu pod tepelnou izoláciou tvorí drevené debnenie s min. hrúbkou 20 mm, prípadne OSB dosky a pod. Pri ukladaní izolácie iba nad krokvy je nutné použiť kvalitnú a pevnejšiu parozábranu, nakoľko sa bude pri montáži po nej chodiť. Potom začneme s montážou pomocných nosných drevených hranolov o rozmere min. 60 x 60 mm, respektíve výška hranolov je závislá od hrúbky izolácie. Do prídavnej konštrukcie následne vkladáme tepelnú izoláciu a na ňu sa pod kontralatovanie položí vysokodifúzna fólia - membrána. Fólia zabraňuje zatečeniu vody do tepelnej izolácie a umožňuje prestup možnej vlhkosti z tepelnej izolácie do prevetrávanej medzery pod krytinou. V prípade pretrhnutia tejto vrstvy je nevyhnutné otvor ihneď zalepiť lepiacou páskou na to určenou.

Prestup strechou (komín, strešné okno, ventilácia) musí byť riadne utesnený v úrovni parozábrany lepiacou páskou a v mieste difúznej vrstvy musí byť detail vyhotovený tak, aby nemohlo dôjsť k zatečeniu vody stekajúcej po poistnej hydroizolačnej vrstve. Strešné okno osadzujeme na drevený rám, na plnú výšku izolácie. Poistná hydroizolačná vrstva, difúzne otvorená, musí byť riadne vyvedená na rám okna tak, aby nedochádzalo k zatekaniu.

1. Strešná krytina
2. Vodorovné latovanie
3. Kontralaty (latovanie v spáde strechy)
4. Vonkajšia odvetraná vzduchová medzera
5. Difúzno – priepustná fólia
5a. Extrémne difúzno – priepustná fólia
6. Vnútorná odvetraná vzduchová medzera
7. Tepelná izolácia NOBASIL MPN, MPE, MPS
8. Vnútorný obklad
8a. Vnútorný záklop
9. Parozábrana – nepriepustná fólia,
10. Nosný rošt vnútorného obkladu
11. Krokva
Zateplenie na vonkajšej strane krokiev.  

Špeciálne spôsoby zateplenia

Existujú ešte rôzne spôsoby zateplenia šikmej strechy, pričom ako príklad môže byť i zateplenie, keď je tepelná izolácia vkladaná len do roštu od interiéru, pričom priestor medzi krokvami slúži len na odvetrávanie. Tento spôsob sa využíva len veľmi ojedinele, keď je výška krokiev veľmi malá a priestor sa nevyužíva na bývanie, nakoľko nie je možné dosiahnuť potrebnú hrúbku izolácie.

1. Strešná krytina
2. Vodorovné latovanie
3. Kontralaty (latovanie v spáde strechy)
4. Vonkajšia odvetraná vzduchová medzera
5. Difúzno – priepustná fólia
5a. Extrémne difúzno – priepustná fólia
6. Vnútorná odvetraná vzduchová medzera
7. Tepelná izolácia NOBASIL MPN, MPS, MPE
8. Vnútorný obklad
8a. Vnútorný záklop
9. Parozábrana – nepriepustná fólia
10. Nosný rošt vnútorného obkladu
11. Krokva

Zateplenie na vnútornej strane krokiev  

Všetky zostávajúce vrstvy sú nezmenené a musia sa zabudovať tak, ako pri predchádzajúcich spôsoboch.

Najčastejšie chyby pri realizácii

Difúzne fólie, tu sa často stretávame s nevhodným výberom druhu fólie. Veľmi nebezpečné je použitie polyetylénových mikroperforovaných fólií na debnenie, kde je jej hydroizolačná schopnosť obmedzená na minimum. Tým, že sa táto konštrukcia zospodu nevetrá, dochádza k tvorbe kondenzátu, ktorý zaťažuje debnenie. Takisto zlé odvetranie v hrebeni môže spôsobiť tvorbu kondenzátu, ktorý steká do izolácie.

V praxi sa často nedodržiava predpísaný, teda 10-cm presah pri napájaní pásov fólie. Pri hnaných zrážkach môže dôjsť v mieste nedostatočného presahu k zatečeniu.

Ďalším problémom býva napájanie fólií na atiku alebo komínové murivo nevhodnými spôsobmi. Veľmi často fólia nie je ukončená na odkvapovom plechu na spodnej hrane strešnej roviny. Takisto je nevhodným riešením prečnievajúca fólia spod krytiny alebo fólia zasahujúca až do odkvapu. Vystavovanie nezakrytej fólie na streche nad povolenou lehotou udávanou výrobcom spôsobuje degradáciu hydroizolačnej vrstvy, čo vedie aj k jej nefunkčnosti.

Poškodenia fólie pri montáži alebo iné nežiadúce perforácie sa musia vždy ešte pred zakrytím krytiny zhora opraviť páskou alebo nalepením vhodných záplat zo zvyškov fólie. Poistné hydroizolácie sa nesmú opravovať zospodu.

Tepelnoizolačná vrstva je najčastejšie poddimenzovaná v oblasti hrúbky. Hlavná vrstva by nemala byť v našich podmienkach menšia ako 160 mm a druhá vrstva tenšia ako 40 mm, teda konečný súčet hrúbky izolácie by mal byť min. 200 mm.

Pri vytváraní tepelnoizolačnej vrstvy sa musíme vyvarovať vzniku rôznych dutín pri napájaní jednotlivých dosiek tepelnej izolácie v problematických detailoch (napríklad styk pomúrnice s rovinou strechy), ktoré znižujú tepelný odpor konštrukcie. Tento problém je veľmi nebezpečný najmä pri aplikácii tvrdých nestlačiteľných tepelných izolácií, ktoré sú z tepelnoizolačného hľadiska vhodné, ale ich aplikácia je náročná, a preto je potrebné používať len výrobky na to určené.

Parozábrana sa najčastejšie chybne zabudováva do konštrukcie. Veľmi často sa štandardné parozábrany nahrádzajú lacnými stavebnými fóliami alebo materiálmi, ktoré sú určené na baliace účely. Pri týchto materiáloch nie je garantovaná žiadna funkčnosť, je pravdepodobný vznik mikrotrhlín, ktoré majú za následok masívnu tvorbu kondenzátu v tepelnej izolácii. Často sa na prelepenie v ploche používajú nevhodné pásky, ktoré sú z dlhodobého hľadiska nefunkčné. Aj napojenie parozábrany na prestupujúce konštrukcie pomúrnice, štítové murivo sa takmer vždy realizujú nevhodným tmelom alebo bez vhodnej tesniacej pásky.

Pri realizácii parozábrany sa musí medzi hornou plochou obkladu a spodnou plochou parozábrany vytvoriť tzv. montážna medzera, ktorá slúži na vedenie elektroinštalácie alebo upevnenie podkonštrukcie pre podhľad. Pri dotyku reflexnej vrstvy parozábrany s obkladom sa takisto výrazne zníži jej schopnosť odrážať sálavé teplo do interiéru. Pri tvorbe parozábranových vrstiev je dôležité používať štandardné materiály a doplnky a dobre riešiť detaily.
Zatepľujte s nami a vyhrajte štvorkolku E-SHOP Pravidlá súťaže