Zásady aplikácie > Podlahy

Konštrukčné zásady

Základnou zásadou pri zhotovovaní podlahových konštrukcií je dodržať odporúčané typy výrobkov pre jednotlivé druhy podláh. Tepelná a zvuková izolácia musí byť súvislo uložená v rovnakej hrúbke a kvalite na celej ploche podlahy. Izolácie je potrebné vždy chrániť pred poveternostnými vplyvmi a ukladať ich len v suchom stave. Ochranná PE fólia musí mať v mieste styku presah aspoň 100 mm.

Základné požiadavky na podlahy:
 • tuhosť (podlaha musí byť dostatočne tuhá, aby užívateľ nemal pocit, že chodí "po vode")
 • nosnosť (podlaha musí byť dostatočne pevná, aby preniesla bodové a plošné zaťaženie)
 • zvuková izolácia (zvýšenie nepriezvučnosti a zníženie hladiny kročajového hluku)
 • tepelná izolácia (skladba podlahy by mala výrazne obmedziť straty tepla)
 • požiarna ochrana (skladba podlahy nesmie v žiadnom prípade zvyšovať riziko požiaru)
 • prekrytie inštalačných vedení (v podlahe sú často vedené elektroinštalácie, dátové siete, inštalácie sanity, kúrenie atď., ktoré musia byť bezpečne prekryté, aby nedošlo k ich porušeniu)

Všeobecný postup zatepľovania:

 • stanoviť správne prevádzkové - statické podmienky na podlahovú konštrukciu
 • zvoliť správny typ a výpočtom určiť potrebnú hrúbku tepelnej - akustickej izolácie
 • izoláciu ukladať na suchý vyrovnaný podklad
 • v prípade betónovania na izoláciu uložiť ochrannú PE fóliu alebo asfaltový pás
 • v mieste styku podlahy so stenami uložiť izolačný pásik NOBASIL
 • ukladať izoláciu na doraz
 • použiť betón B20 s frakciou zrna 8 mm (max 10), odporúčame hotové betónové zmesi
 • nepoužívať betón s vysokým obsahom vody
 • betónovú vrstvu ošetrovať pri tvrdnutí polievaním
 • pri použití veľkoplošných roznášacích dosiek odporúčame styk pero – drážka
Roštové podlahy
Tieto podlahy sa realizujú ako montované bez mokrého procesu. Uplatňujú sa najmä v montovaných stavbách, v podkroviach a pri dodatočne zatepľovaných podlahách. Sú vhodné tam, kde sa vyžaduje rýchla realizácia a minimálne priťaženie stropnej konštrukcie. Tepelná izolácia NOBASIL MPN je mäkká a nemôže byť zaťažovaná. Základným nosným prvkom celej konštrukcie sú hranoly, ktoré sú takmer vždy na báze dreva. Osová vzdialenosť medzi nimi je závislá od nosnosti materiálu použitého na nášľapnú vrstvu. Z hľadiska akustiky je dôležité dať pod nosné hranoly podložky z tvrdej gumy, ktoré zabránia vzniku akustických mostov. Je dôležité, aby sa všetky drevené časti podlahy ošetrili konzervačnými nátermi ešte pred pokládkou izolačného materiálu. Materiál NOBASIL MPN sa vkladá medzi nosné hranoly a platí, že hrúbka izolácie je rovnaká s výškou hranolov. Izoláciu je potrebné ukladať na tesno, poprípade vystriedať i dve hrúbky. Pri realizácii nesmieme zabudnúť na fólie – hydroizolačnú, ak sa jedná o podlahu nad terénom alebo na parozábranovú fóliu od interiéru, ktorá sa pokladá na izoláciu NOBASIL MPN. Nášľapná vrstva na báze dreva sa na nosné hranoly pripevňuje pribíjaním, pričom sa kladie kolmo na hranoly a typ spoja je pero – drážka.

Roštová podlaha
1. Podlahová krytina
1a. Veľkoplošná podlahová krytina
2. Veľkoplošná roznášacia doska
3. Tepelná a zvuková izolácia NOBASIL MPN
4. Drevené trámiky (rošt)
5. Izolácia proti zemnej vlhkosti
6. Nosná konštrukcia
7. Upravený terén
8. Nosná konštrukcia
9. Podlahová konštrukcia
10. Pružná útlmová fólia
11. Izolačná podložka

Plávajúce podlahy – ťažký typ

Izolácia musí byť na celej ploche podlahy uložená súvislo v rovnakej hrúbke. Odporúčané výrobky pre tento druh podláh je NOBASIL PTN, NOBASIL PTE, PTS pre občianske stavby a NOBASIL PVT pre priemyselné stavby. Celá podlahová konštrukcia je od stien oddelená izolačným okrajovým pásikom NOBASIL z toho istého materiálu, ako je hlavná izolácia. Okrajový pás zabraňuje prenosu kročajového hluku a prechodu tepla. Na izoláciu je potrebné položiť PE fóliu alebo asfaltový pás, pretože betonáž je mokrý proces a je potrebné izoláciu chrániť pred technologickou vlhkosťou. Presah fólie a pásov v mieste styku je min. 100 mm. Betónová vrstva musí byť kvality min. B 20 a hrúbky min. 40 mm, kedy je však už nutné použiť i vystužovaciu sieť do betónu. Nášľapnú vrstvu kladieme na roznášaciu betónovú dosku až po technologickej prestávke, počas ktorej nadobudne pevnosť a stratí vlhkosť. Počas betonáže je dôležité, aby sa rozvoz betónovej zmesi nerobil priamo po poukladanej izolácii, ale napríklad po položených drevených dielcoch v smere dopravy.

Tento druh podlahy a typy izolácie sa používajú i pri podlahovom vykurovaní, kedy sa v roznášacej betónovej doske nachádza i vykurovacie teleso.

Podlaha na teréne Podlaha s vykurovacím systémom
1. Podlahová krytina
1a. Veľkoplošná roznášacia plocha
2. Podlahové lepidlo
3. Betónová vrstva hr. 5 cm (min 4 cm+armatúra)
4. PE fólia, asfaltová lepenka
5. Tepelná a zvuková izolácia NOBASIL PTN, PTE, PTS, PVT
6. Izolácia proti zemnej vlhkosti
7. Podkladný betón
8. Upravený terén
9. Stropná konštrukcia
10. Pružná útlmová fólia
11. Vykurovací meander

Plávajúce podlahy – ľahký typ

Z hľadiska súčasných technologických požiadaviek musia ľahké plávajúce podlahy spĺňať podmienky kročajovej nepriezvučnosti, prípadne aj tepelno–technické požiadavky (nad nevykurovanými priestormi, zamedzenie úniku tepla a pod.) Formáty dielcov suchých podláh sú zvolené s dôrazom na ľahkú manipuláciu.

Prednosti tohto spôsobu výstavby suchou technológiou môžeme zhrnúť:
 • žiadne vnášanie dodatočnej vlhkosti do stavby
 • technológiu je možné realizovať aj v zimnom období
 • konštrukcia môže byť väčšinou ihneď zaťažená a môžu sa na nej robiť ďalšie úpravy
 • nižšia spotreba materiálu a času pri montáži
 • bezpečnosť a protipožiarna ochrana je zaručená normovanými a odskúšanými systémami
 • využívajú sa len štandardné zdravotne nezávadné materiály
 • za určitých podmienok je možné konštrukciu realizovanú suchou technológiou demontovať a znovu využiť, prípadne aj upraviť.

Aby sa  zabránilo vzlínaniu zvyšnej alebo dodatočnej vlhkosti z nosnej konštrukcie do izolačnej vrstvy, položíme na suchú, vyrovnanú a vyčistenú podkladovú konštrukciu pásy PE fólie (0,2 mm) s presahmi medzi jednotlivými pásmi min. 100 mm (príp. prelepením) a vytiahnutím na zvislé konštrukcie min. do konečnej výšky podlahovej konštrukcie. V prípade drevených nosných konštrukcií sa použitie PE fólie medzi nosnou konštrukciou a izolačnou vrstvou nedoporučuje. Zabezpečenie izolácie proti vlhkosti je v tomto prípade nutné riešiť individuálne pre celú konštrukciu stropu a podláh.
Nosný podklad by mal mať plošnú hmotnosť okolo m´ = 300 kg m-2, nakoľko účelom podláh je predovšetkým zlepšiť hodnotu krokového hluku stropu, a preto je dobré používať ľahké plávajúce podlahy len na akusticky lepších nosných stropných konštrukciách.

Podlahová konštrukcia sa montuje na rovný, suchý, čistý a dostatočne nosný podklad (nosnú konštrukciu), spĺňajúci požiadavky projektu a navrhovaného zaťaženia celej podlahovej konštrukcie. Môže sa použiť taktiež na nosné doskové a trámové konštrukcie.

Dôležitým parametrom pre výslednú kvalitu nášľapných povrchových vrstiev podlahy je rovnosť nosného podkladu. Z tohto dôvodu musí spĺňať rovinnosť nosného podkladu hodnoty 2 mm / 2 m, max. však 4 mm (vzhľadom na možnosť dodatočného dotvarovania izolačnej vrstvy). Ak podklad nespĺňa požadované parametre rovnosti, je nutné urobiť jeho vyrovnanie:
1. tzv. "mokrým spôsobom":

 • cementovou maltou s pieskom
 • samonivelizačnými stierkovými hmotami pre hrúbky odporúčané výrobcami týchto hmôt 2. tzv. "suchým spôsobom"
 • drevovláknitou mäkkou doskou, vlnitou lepenkou alebo minerálnou vlnou - NOBASIL PTE, PTS
 • suchými vyrovnávacími podsypmi v hrúbke minimálne 20 mm. Suchý podsyp je materiál s frakciou 0 – 4 mm, pričom vlhkosť je povolená maximálne do 1 %.

Na vhodný podklad je už možné ukladať izoláciu NOBASIL PTE, PTS, min. objemovej hmotnosti 150 kg/m3 alebo NOBASIL PVT, ktorá je do týchto druhov konštrukcií určená. Tieto typy izolácie spĺňajú rozhodujúce vlastnosti, ktoré sú nevyhnutne dôležité pri kvalitnej podlahe:

 • pevnosť v tlaku (ovplyvňuje statické vlastnosti podlahy)
 • dynamická tuhosť (ovplyvňuje zvukovoizolačné vlastnosti podlahy)
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti (ovplyvňuje tepelnoizolačné vlastnosti podlahy)

Izolácia sa najčastejšie používa v hrúbkach 20, 30, 40, 50 až 80 mm. Formát dosiek je štandardný 1000 x 500 mm. Izolácia môže byť ukladaná v jednej vrstve alebo v dvoch vrstvách s prekrytím spojov.

Dosky NOBASIL PTE, PTS alebo NOBASIL PVT ukladáme od stanoveného miesta (rohu) miestnosti na doraz, vždy do plošnej väzby medzi doskami, smerom k východu z miestnosti. Pri ukladaní dvoch vrstiev, položíme prvú izolačnú vrstvu zo základných a polovičných formátov dosiek . Na založenie druhej izolačnej vrstvy použijeme tzv. obvodový rad izolačných dosiek upravených na formát 250 x 1 000 mm. Po ukončení montáže izolačnej vrstvy (vrstiev) skontrolujeme rovnosť celej plochy.

Veľmi podstatný vplyv na zvukovo – izolačné vlastnosti podlahovej konštrukcie má oddeľujúci pásik (oddeľuje podlahovú konštrukciu od zvislých stien). Tento pásik plní zároveň funkciu dilatačnej medzery medzi konštrukciou steny a podlahy. Požiadavky na oddeľujúci pásik sú zhodné s požiadavkami na izolačnú vrstvu a preto sa s výhodou používa pásik NOBASIL.

Na vrstvy z ľahkých veľkoplošných dosiek (plnia funkciu podkladu a roznášacej vrstvy) je vhodné použiť sadrokartónové dosky, drevotrieskové resp. drevoštiepkové dosky alebo podlahové panely, tvorené doskami. Minimálna hrúbka tejto vrstvy je daná typom dosky, pričom by mala byť min. 20 mm a formát dosky musí byť min. 1,0 m2. Je už samozrejmosťou pri tomto type dosiek, že dosky sa montujú v jednej vrstve vzájomným zlepením ich hrán v úprave pero-drážka do výslednej plávajúcej dosky. Typ zámku pero-drážka zabezpečuje dostatočnú tuhosť spoja a spolupôsobenie všetkých dosiek ako jedného celku.

Dosky začíname ukladať v rovnakom mieste (rohu) miestnosti ako pri doskách NOBASIL, vždy krížom na smer ukladania poslednej izolačnej vrstvy. Prvý rad dosiek ukladáme drážkou k stene s dilatačnou medzerou – pásik NOBASIL po celom obvode miestnosti. Čelo dosky na pozdĺžnej strane starostlivo vyrovnáme a zaklinujeme vždy dvojicou klinov uložených v dilatačnej medzere. Dosky montujeme vždy do vzájomnej väzby s minimálnym presahom 1/3 dĺžky dosky, aby sme získali kvalitné plošné spojenie, rovnosť a výslednú potrebnú nosnosť podlahovej konštrukcie.


1. Podlahová krytina
1a. Veľkoplošná roznášacia doska
5. Tepelná a zvuková izolácia NOBASIL PTN, PTE, PTS, PVT
9. Stropná konštrukcia
10. Pružná útlmová fólia
Ľahká plávajúca podlaha na strope  

Najčastejšie chyby pri realizácii

Izolačná vrstva je najčastejšie poddimenzovaná v oblasti hrúbky. Pri vytváraní tepelnoizolačnej a zvukovoizolačnej vrstvy sa musíme vyvarovať vzniku rôznych dutín pri napájaní jednotlivých dosiek izolácie, ktoré znižujú odpor konštrukcie.

Nevhodné typy dosiek a skladieb vyskytujúcich sa v projekte veľmi často úplne znehodnotia celú skladbu podlahy. Používajú sa materiály pre inú oblasť aplikácie a celá podlahová konštrukcia vôbec nefunguje a vo väčšine prípadov sa musí celá demontovať.

Nedodržanie pokynov výrobcu počas skladovania, manipulácie a montáže môže mať taktiež za následok nefunkčnosť podlahovej konštrukcie. Materiál je nevyhnutné zabudovávať v suchom stave a pri plávajúcej podlahe s betónovou mazaninou je potrebné položiť na izoláciu PE fóliu pred betonážou.

Veľké problémy vznikajú po montáži tepelnej izolácie, kedy môže dôjsť k možnému poškodeniu (rozšliapaniu) izolácie. Je to hlavne spôsobené pohybom pracovníkov a mechanizmov priamo po položenej izolácii.
Zatepľujte s nami a vyhrajte štvorkolku E-SHOP Pravidlá súťaže